Algemene Voorwaarden

 

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL34 KNAB 0257034064 (KNAB bank) ten name van HECHT te Breda.
  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van HECHT op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. HECHT is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. HECHT is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en HECHT kennis te nemen. HECHT blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

Annulering

Tot 30 dagen voorafgaand aan de training volledige restitutie van het cursusbedrag
Vanaf 30-14 dagen voorafgaand aan de training 50% restitutie van het cursusbedrag
Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de training geen restitutie van het cursusbedrag

Annulering van de deelname dient schriftelijk te gebeuren, naar info@hechtleven.nl. Mondelinge annulering, inclusief voicemail wordt niet als officiële annulering geaccepteerd.
Bij annulering met gegronde reden kan in overleg met HECHT het betaalde cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. In dit geval zal € 150,- wijzigingskosten berekend worden

 

Wij gebruiken betalingsvoorwaarden van E-legal incasso advocaten